Recent Articles

Posted พฤศจิกายน 19, 2019Comments are off | ความรู้สปา

5 มาตรฐาน สำหรับกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีอะไรบ้าง

5 มาตรฐาน สำหรับกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีอะไรบ้าง

การเปิดร้านสปาให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้าน ทั้งการมีความรู้ในด้านสปา การเรียนนวดสปา สิ่งที่สำคัญคือแผนธุรกิจและต้องมีการทำการสำรวจวิเคราะห์ตลาด เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจก่อนลงตลาดจริงทุกครั้ง แม้ธุรกิจเพื่อสุขภาพและสปาจะมีแนวโน้มการเติบโตที่สูง แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน การคิดเองว่าจะดีและเพราะตัวคุณชอบไปใช้บริการสปาบ่อยๆนั้นไม่เพียงพอ ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้

5 มาตรฐาน สำหรับกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสถานที่  พิจารณาลักษณะสภาพและการจัดพื้นที่ภายในสถานประกอบการที่เอื้อต่อการให้บริการดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. การตกแต่งสถานที่ต้องมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยหรือความเป็นธรรมชาติ
 2. บริเวณต้อนรับหรือบริเวณให้ข้อมูลบริการมีความสะอาดเป็นระเบียบถ่ายเทอากาศได้ดีมีบรรยากาศผ่อนคลายมีความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย
 3. การจัดแบ่งพื้นที่ในการใช้งานเป็นสัดส่วนสะดวกปลอดภัยในการใช้บริการ
 4. ทางสัญจรและการเข้าถึง. บริการต่างๆของการบริการสะดวกและปลอดภัยไม่ซับซ้อน
 5. แผนผังแสดงจุดต่างๆของสถานประกอบการที่สำคัญแสดงไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย เช่น ทางหนีไฟ เป็นต้น
 6. ป้ายชื่อสถานประกอบการมีขนาดของป้ายและตัวอักษรเป็นไปตามกฎหมายกำหนดมีภาษาไทยที่ภาษาต่างประเทศกันกลับตรงตามที่ได้ยื่นคำขอ.
 7. ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้แยกเป็นสัดส่วนสะอาดสะดวกและปลอดภัย
 8. มีห้องพักพนักงานแยกเป็นสัดส่วน
 9. การใช้เสียงดนตรีเสียงเพลงหรือเสียงธรรมชาติที่ใช้เหมาะสมฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลาย
 10. ความปลอดภัยและระบบแจ้งเตือน

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านบุคลากร     สามารถแบ่งได้ดังนี้

 1. ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ต้องมีใบรับรองผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข ใช้ในกรณีขออนุญาตประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพเท่านั้น ร้านนวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อเสริมความงามไม่จำเป็นต้องมี
 2. ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 3. ต้องผ่านการอบรมเรียนนวดความรู้เฉพาะด้านในแต่ละประเภทให้บริการ
 4. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการอย่างถูกต้อง
 5. พนักงานต้อนรับ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือมีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีในการต้อนรับ

 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการบริการ

มาตรฐานที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์

 1. ตรวจดูคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกิจการมีการรับรอง ที่ถูกต้องและมีวันหมดอายุบอกชัดเจน
 2. การจัดเรียงการจัดวางเป็นไปในแนวทางที่สะอาดปลอดภัยสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกและอยู่ในประเภทเดียวกันไม่วางผสมกัน

มาตรฐานที่ 5 การบริหารและจัดการองค์กร

 1. จัดแบ่งหน้าที่พนักงานในองค์กรได้อย่างชัดเจน
 2. ระบบการจ้างงานและผลตอบแทนพนักงานที่ชัดเจน
 3. มีการพัฒนาบุคลากรที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

ธุรกิจสปา เป็นการบริการเพื่อสุขภาพของทั้ง ร่างกาย จิตใจด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ การนำส่วนประกอบของพืชธรรมชาติมาเสริมคุณประโยชน์ต่อร่างกาย  การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การฝึกสมาธิ รวมทั้งการ บริการเพื่อสุขภาพและความงาม เป็นต้น ที่มีผลต่อประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียงและ สัมผัสค่ะ

สนใจหลักสูตรการนวดแผนไทยและนวดสปา

พร้อมให้บริการด้านสุขภาพและผิวพรรณครบวงจร

ติดต่อ “ครูมด”

 • เบอร์ : 080-4456090
 • LINE : @baimint หรือคลิ๊กลิ้งค์ http://nav.cx/2oBGPLd

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.training-spa.com

Facebook :      https://web.facebook.com/trainingspa/

 

Tags: ป้ายกำกับ: