Category Archives: ความรู้สปา

Posted กันยายน 19, 2019 Comments are off |ความรู้สปา

การนวดที่ถูกต้องคือการนวดทีละน้อยเป็นประจำทุกวัน สามารถบรรเทาอาการปวดได้ดีกว่าการกระตุ้นเป็นเวลานานในครั้งเดียว

การนวดที่ถูกต้องคือการนวดทีละน้อยเป็นประจำทุกวัน สามารถ […]

read more

Posted กันยายน 15, 2019 Comments are off |ความรู้สปา

 เมื่อไปนวดครั้งแรก การเปิดใจไปใช้บริการร้านนวดเพื่อสุขภาพควรเตรียมตัวก่อนไปนวดอย่างไรบ้าง

 เมื่อไปนวดครั้งแรก การเปิดใจไปใช้บริการร้านนวดเพื […]

read more

Posted กันยายน 14, 2019 Comments are off |ความรู้สปา

ความเป็นมาของวัฒนธรรมสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวบาหลี ก็คือการนวดแบบบาหลีเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ 

ความเป็นมาของวัฒนธรรมสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบั […]

read more

Previous Posts